Priser

Kostnadseffektivitet står sentralt når vi legger opp arbeidet i den enkelte sak.

Når vi tar på oss et oppdrag vil du få tilsendt en egen oppdragsbekreftelse hvor det fremgår hvilke vilkår som gjelder for din sak med en beskrivelse av saken og en generell orientering om den videre saksgangen. For mindre oppdrag, slik som enkeltmøter og oppdrag med begrenset omfang, gjelder vår standard oppdragsbekreftelse for mindre oppdrag. En særlig oppdragsbekreftelse vil derfor ikke tilsendes.

Salær og timesatser

Først og fremst er det medgått tid som danner utgangspunktet for salæret. Våre vanlige timesats er kr 1 600 eks. mva (kr 2 000 inkl. mva.) og føres pr. påbegynt kvarter. I spesielt komplekse saker innen våre særlige kompetanseområder vil timesatsene kunne overstige de vanlige satsene. For øvrig vil sakens art, behovet for særlig fagkompetanse, de verdier oppdraget gjelder, tidsrammer og oppnådde resultater være av betydning for beregningen av salæret.

I salæret inngår utgiftene til kontor, kontorpersonale, telefon etc. Gebyr til det offentlige og andre direkte utgifter dekkes ikke av salæret. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg og blir fakturert klienten særskilt i samsvar med faktisk påløpte utgifter.

Fri rettshjelp

Arverett faller utenfor fri rettshjelp ordningen. Vi tar imidlertid på oss oppdrag basert på fri rettshjelp i tilfeller hvor saken og klienten faller inn under ordningen. Ytterligere informasjon om fri rettshjelp finnes her.

Forsikringer

Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsavtaler med henblikk på dekning av rettshjelpsutgifter. Vanlige hjemforsikringer og villaforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. I de aller fleste forsikringsavtaler er arve- og skiftesaker unntatt dekning, imidlertid vil endel tilliggende rettsområder (slik som fast eiendoms rettsforhold) ofte falle inn under slike standardforsikringer. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet er normalt begrenset til kr 100 000. Praktiske eksempler er tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler en egenandel på kr. 2.500 – 4.000 med tillegg på 20 % av kostnadene. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene.